[Server_Push]
[Var:'new_folder'] => ([Var:'n3']/[Var:'n2']/[Var:'n1'])